in ,

OMGOMG

Nakon žalbe firme Komotin, ipak uređenje gradskih površina uz ulicu Hrvoja Vukčića Hrvatinića, dodjeljuje se ponuđaču „STRUKTURA“ d.o.o. Jajce.

Uređenje gradskih površina ulice Hrvoja Vukčića Hrvatinića


Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 110. Statuta Općine Jajce („Službene novine Općine Jajce“, broj 3/08), a postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-3031-10/20 od 03.12.2020. godine, u postupku javne nabavke radova koji se odnose na uređenje gradskih površina uz ulicu Hrvoja Vukčića Hrvatinića, općina Jajce, putem otvorenog postupka javne nabavke, broj nabavke: 02-11-7-6826/20, čije obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki pod brojem: 1190-1-3-119-3-31/20
od 09.09.2020. godine, Općinski načelnik donosi O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuđača I Poništava se Odluka o izboru ponuđača broj: 02-11-7-6826/20 od 08.10.2020. godine. Ugovor o uređenju gradskih površina uz ulicu Hrvoja Vukčića Hrvatinića, dodjeljuje se ponuđaču:
„STRUKTURA“ d.o.o. Jajce


Konačna cijena radova koji su predmet postupka javne nabavke, garantni rok na izvedene radove i rok izvođenja radova utvrđeni su na osnovu ponude odabranog ponuđača broj II-377/20 i isti iznose:
cijena: 527.388,85 KM (slovima:petstotinadvadesetsedamhiljadatristotineosamdesetosam i 85/100
konvertibilnih maraka), garantni rok: 96 (devedeset šest) mjeseci i rok izvođenja: 10 (deset) dana.

O b r a z l o ž e nj e


Ugovorni organ – Općina Jajce je provela postupak javne nabavke radova koji se odnose na uređenje gradskih površina uz ulicu Hrvoja Vukčića Hrvatinića, općina Jajce, putem otvorenog postupka javne nabavke, broj nabavke: 02-11-7-6826/20, čije obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki pod brojem: 1190-1-3-119-3-31/20 od 09.09.2020. godine. U predmetnom postupku javne nabavke Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-11-7-6826/20 od 07.09.2020. godine imenovana je Komisija za javne nabavke. Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu zaprimljenih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno da su blagovremeno
zaprimljene 2 (dvije) ponude i to ponude privrednih društava:

„KOMOTIN“ d.o.o. Jajce

„STRUKTURA“ d.o.o. Jajce

Ocjenom zaprimljenih ponuda Komisija je utvrdila da su zaprimljene ponude dostavljene u skladu sa postavljenim uslovima u otvorenom postupku, tj. ponude sadrže tražena dokumenta te su ponuđači ocijenjeni kao kvalifikovani. Tenderskom dokumentacijom u ovom postupku javne nabavke predviđeno je da se ponude ocjenjuju prema kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda“ sa potkriterijima: cijena (60 bodova) , garantni rok na izvedene radove (20 bodova) i rok izvođenja
radova (20 bodova).

Komisija je uvidom o ponude kvalifikovanih ponuđača utvrdila da su ponuđači ponudili:

1.„KOMOTIN“ d.o.o. Jajce:
Ponuđena cijena: 513.165,03 KM
Ponuđeni garantni rok na izvedene radove: 24 mjeseca
Ponuđeni rok izvođenja radova nakon uvođenja u posao: 60 dana

2.„STRUKTURA“ d.o.o. Jajce:
Ponuđena cijena: 527.388,85 KM
Ponuđeni garantni rok na izvedene radove: 96 mjeseci
Ponuđeni rok izvođenja radova nakon uvođenja u posao: 10 dana

Primjenom formule razrađene u tenderskoj dokumentaciji, Komisija je utvrdila da je ponuđač


S obzirom na navedeno, utvrđena je konačna rang-lista (prema kriteriju ekonomski najpovoljnija
ponuda):

  1. „ STRUKTURA “ d.o.o. Jajce:
  • ponuđena cijena sa PDV-om iznosi 527.388,85 KM
  • ponuđeni garantni rok na izvedene radove: 96 mjeseci
  • ponuđeni rok izvođenja radova: 10 dana

2. „ KOMOTIN “ d.o.o. Jajce:

  • ponuđena cijena sa PDV-om iznosi 513.165,03 KM
  • ponuđeni garantni rok na izvedene radove: 24 mjeseci
  • ponuđeni rok izvođenja radova: 60 dana

Na osnovu preporuke Komisije, Ugovorni organ je donio Odluku o izboru ponuđača, broj: 02-11-7- 6826/20 dana 08.10.2020. godine, kojom je kao najpovoljniji ponuđač izabran „STRUKTURA“ d.o.o.Jajce. U žalbenom roku, na predmetnu odluku izjavljena je žalba ponuđača „KOMOTIN“ d.o.o. Jajce.

Postupajući u drugostepenom postupku, Ured za razmatranje žalbi- filijala Mostar je rješavajući po predmetnoj žalbi donio Rješenje broj: JN2-03-07-1-3031-10/20 od 03.12.2020. godine, kojim je žalbu djelomično usvojio, poništio Odluku o izboru ponuđača broj: 02-11-7-6826/20 dana 08.10.2020. godine i predmet vratio Ugovornom organu na ponovno odlučivanje.

Prema navodima u Rješenju Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-3031-10/20 od 03.12.2020. godine, Ugovornom tijelu nije osporeno to što je ugovor dodijeljen izabranom ponuđaču na osnovu kriterija „ekonomski najpovoljnija ponuda“ sa detaljno razrađenim potkriterijima: cijenom, garantnim rokom i rokom izvođenja radova. Također, na propisane uvjete tenderske dokumentacije nije bilo
žalbi, te su izabrani ponuđač i žalitelj podnošenjem ponuda prihvatili ove uvjete.

Ono što je sporno Uredu za razmatranje žalbi jeste činjenica da se ugovorno tijelo nije izjasnilo o navodnom preuranjenom uvođenju izabranog ponuđača u posao, ne čekajući okončanje žalbenog postupka ili pak izjašnjenje da se radi o nekom drugom postupku.

Postupajući prema ovim navodima Ureda, Ugovorni organ je odlučio dodijeliti ugovor ponuđaču „STRUKTURA“ d.o.o. Jajce, jer navedeni ponuđač nije uveden u poslove po ovom ugovoru, nego izvodi radove sanacije i rekonstrukcije u glavnoj ulici Hrvoja Vukčića Hrvatinića na osnovu drugog ugovora.

Naime, ugovor o sanaciji ulice Hrvoja Vukčića Hrvatinića- faza II je nakon provedenog otvorenog postupka dodijeljen ponuđaču „ STRUKTURA “ d.o.o. Jajce, čije obavještenje o dodjeli ugovora je objavljeno na portalu pod brojem: 1190-1-3-53-5-10/20. Radovi koji su predmet ovog postupka se odnose na uređenje gradskih površina uz ulicu Hrvoja Vukčića Hrvatinića i izabrani ponuđač može početi sa njihovim
radovima tek nakon što proteknu svi zakonski žalbeni rokovi.


S obzirom na to da je ponuda ponuđača „STRUKTURA“ d.o.o. Jajce dostavljena u skladu sa postavljenim uvjetima u tenderskoj dokumentaciji, tj. da ponuda sadrži tražena dokumenta, ponuđač je ocijenjen kao kvalificiran i ugovorni organ je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom, odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

Koje je vaše mišljenje?

Komentari

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Loading…

0